Algemene voorwaarden

 1. ERKENNING VAN ONZE VOORWAARDEN
  Door het overmaken van een order aanvaardt de koper onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van Decock Plants bvba voorbehoudloos. Geen enkele afwijking is toegestaan zonder het schriftelijken voorafgaandelijk akkoord van Decock Plants bvba. De algemene verkoopsvoorwaarden van de koper zijn slechts tegenstelbaar aan Decock Plants bvba indien ze door deze laatste schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene verkoopsvoorwaarden en de huidige algemene verkoopsvoorwaarden primeren deze laatste.
 2. ORDERBEVESTIGING
  De bestellingen van stekken en halfwas worden schriftelijk bevestigd. De klant dient de orderbevestiging binnen de 7 dagen na verzending te controleren en indien niet akkoord, dit schriftelijk te melden. Na deze termijn van 7 dagen en zonder reactie van de klant wordt de bestelling geacht als aanvaard.
 3. PRUZEN
  Wanneer de kosten die een invloed hebben op de prijs, door omstandigheden onafhankelijk de wi) van Decock Plants bvba stijgen, dan is Decock Plants bvba gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de klant een evenwichtige prijsverhoging aan te rekenen.
 4. LEVERINGEN
  a)De goederen worden geleverd in onze bedrijfszetel te Komen, zelfs als zij door ons en/of op onze kosten worden vervoerd.
  b)De opgegeven leveringstermijnen zijn, behoudens andersluitend schriftelijk akkoord, indicatief en binden Decock Plants bvba niet
  c)Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen wordt de levering geachtte zijn uitgevoerd vijf dagen na de aangetekende verzending van een bericht dat de goederen ter beschikking van de klant zijn.
 5. .CONFORMITEIT
  Alle verbintenissen van Decock Plants bvba worden aangegaan onder uitdrukkelijk oogstvoorbehoud. Decock Plants bvba kan dan ook in geen geval gehouden zijn om haar verbintenissen te moeten uitvoeren in geval van overmacht of misgewas.
 6. RISICO
  Onafhankelijk van de partij die het transport betaalt zijn de goederen op risico van de Koper vervoerd vanaf het ogenblik dat degoederen het bedrijf van de verkoper verlaten. Bij gevolg behoort het tot de Koper alle nodige vaststellingen of gebreken op de leveringsdocumenten te noteren om de aansprakelijkheid van het transportbedrijf te kunnen laten spelen. In elk geval stopt de verantwoordelijkheid van de verkoper voor de verkochte goederen na aanvaarding van de goederen door de klant.
 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  Plant-en/of stekmateriaal van rassen behoren tot de sierteeltsector die door een kwekersrecht beschermd zijn mogen niet voor vermeerdering of verhandeling worden gebruikt. Dit materiaal mag slechts gebruikt worden door de teelt van bloemen en/of andere sierteeltproducten op het bedrijf van de koper. Verdere vermeerdering en/of onwettige handel maakt een inbreuk op de patenten akte. Indien de koper in een beschermd ras een mutant vindt dan is hij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verkoper.
 8. EIGENDOM
  a)Alle door Decock Plants bvba geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Decock Plants bvba tot hun volledige betaling.
  b)Het plantgoed wordt geleverd op karren. Alle karren, containers, legborden en opzetstukken blijven onze eigendom en moeten door de klant aan de transporteur worden teruggegeven zo niet worden ze automatisch als verhuurd beschouwd. De huurprijs bedraagt € 0,62 per container per dag, € 0,075 per legbord per dag en € 0,025 per opzetstuk per dag. Bij beschadiging of verlies van karren, containers, legborden en/of opzetstukken is de koper verplicht om de herstelling-of vervangingskosten te betalen.
 9. KLACHTEN
  a)Direct na aankomst van de zaken op de plaats van bestemmingdient de koper zich ervan te vergewissen dat het geleverde overeenkomt met hetgeen is besteld. Indien de zaken niet conform zijn met het bestelde of indien er een duidelijk gebrek is, moeten eventuele klachten die hieruit kunnen voortvloeien -om ontvankelijk te kunnen zijn -uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen na de aankomst van de zaken op de plaats van bestemming schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, of, indien er sprake is van verborgen gebreken, uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen na vaststelling van het gebrek. Deze schriftelijke mededeling dient een uitvoerige beschrijving te bevatten van het door koper gesignaleerde gebrek. Koper verplicht zich ertoe de niet-conforme zaken apart te bewaren.Ingeval de klacht rechtvaardig blijkt te zijn, verplicht verkoper zich ertoe, naar keuze van koper, hetzij de gebrekkige of niet conforme zaken te vervangen, hetzij de zaken terug te nemen en de verkoopprijs aan koper terug te betalen. Elke teruggave dient vergezeld te gaan van een formele overeenkomst tussen verkoper en koper.
  b)Voor zover op Decock Plants BVBA enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartoe Decock Plants BVBA verzekerd is krachtens de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien Decock Plants BVBA aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een door ons terzake afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de omstreden zaken, tengevolge waarvan schade is ontstaan. Decock Plants BVBA is onder geen enkele omstandigheid, uit welke hoofde ook, aansprakelijk tot vergoeding van schade, welke is veroorzaakt door toepassing van door haar geadviseerde producten en/of methoden. Schade veroorzaakt door ziekte en/of bacteriën aan gewassen, alsook schade ontstaan door structuurbederf van de bodem en schade door het niet bereiken van een bepaald teeltresultaat, zal nimmer te beschouwen zijn als schade, waarvoor Decock Plants BVBA aansprakelijk kan worden gesteld.Decock Plants BVBA is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde goed zelf. Decock Plants BVBA is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder schade voor derde(n).Er wordt ook uitdrukkelijk overeengekomen dat de garantie voor raszuiverheid In geen geval het factuurbedrag kan overschrijden. Voor hergroei wordt niet ingestaan aangezien meerdere omgevingsfactoren daarop van invloed zijn na verloop van de klachtentermijn.
  c)De koper dient zich bij de bestelling van planten te vergewissen dat de toepassing van de planten niet de gezondheid van mens en dier in gevaar brengt. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor schadeclaims van derden inzake de productaansprakelijkheid indien schade door inwendig gebruik van de planten dan wel later te vormen bloemen of vruchten ontstaat
 10. BETALING
  De goederen worden betaald in onze bedrijfszetel binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten opleveren aan 10% per jaar.In geval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag zullen wij daarenboven, na voorafgaande ingebrekestelling, recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het niet tijdig betaalde bedrage met een minimum van € 125,00.
 11. OVERMACHT
  Overmacht bevrijdt ons van de uitvoering van het contract zonder dat de klant schadevergoeding kan vorderen. Iedere omstandigheid die onvoorzienbaar is en die buiten onze directe invloedsfeer valt en waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheidniet kan worden gevorderd maakt overmacht uit. Stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekten en plagen, geen levering of gedeeltelijke levering van onbewortelde stekken door onze leveranciers, geen levering of gedeeltelijke levering van hulpstoffen door onze leveranciers, onmogelijkheid de goederen te transporteren maken overmacht uit
 12. WANPRESTATIE
  Wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt hebben wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht om de uitvoeringvan onze verplichtingen in het kader van bepaalde of alle overeenkomsten met de klant op te schorten of om deze overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Het bericht van ontbinding wordt met een aangetekende brief aan de klant toegestuurd. In dit geval moet de klant op eigen kosten alle verkochte en geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van de ontbonden overeenkomst(en) terugleveren. Daarenboven is hij een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 30% van de verkoopwaarde van de goederen die het voorwerp uitmaken van de niet uitgevoerde overeenkomst.
 13. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
  In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd tenzij de verkoper verkiest om de zaakafhandig te maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de koper.Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch recht.
 14. NIETIGHEID
  Nietigheid van een van de bovenstaande bedingen brengt de nietigheid van de overige bepalingen niet met zich mee.
 15. SCHULDVERNIEUWING
  Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare waardepapieren houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van bovenstaande verkoopsvoorwaarden.